Python数据分析基础与实践 超具实战意义的Python数据分析实践课程 Python视频教程

===============课程目录===============

├data.csv
├<章节1Python概况>
│ └python2.mp4
├<章节2Python安装>
│ ├python3.mp4
│ └python4.mp4
├<章节3数据准备>
│ ├3.zip
│ ├python10.mp4
│ ├python11.mp4
│ ├python12.mp4
│ ├python13.mp4
│ ├python14.mp4
│ ├python15.mp4
│ ├python16.mp4
│ ├python17.mp4
│ ├python5.mp4
│ ├python6.mp4
│ ├python7.mp4
│ ├python8.mp4
│ └python9.mp4
├<章节4数据处理>
│ ├4.zip
│ ├pyhon18.mp4
│ ├python19.mp4
│ ├python20.mp4
│ ├python21.mp4
│ ├python22.mp4
│ ├python23.mp4
│ ├python24.mp4
│ ├python25.mp4
│ ├python26.mp4
│ ├python27.mp4
│ ├python28.mp4
│ ├python29.mp4
│ ├python30.mp4
│ ├python31.mp4
│ ├python32.mp4
│ ├python33.mp4
│ ├python34.mp4
│ ├python35.mp4
│ ├python36.mp4
│ ├python37.mp4
│ └python38.mp4
├<章节5数据可视化>
│ ├5.zip
│ ├python39.mp4
│ ├python40.mp4
│ ├python41.mp4
│ ├python42.mp4
│ └python43.mp4
├<章节6网页数据抓取>
│ ├6.zip
│ ├python44.mp4
│ ├python45.mp4
│ ├python46.mp4
│ ├python47.mp4
│ └python48.mp4
├<章节7连接MySQL>
│ ├7.zip
│ └python49.mp4
├<章节8数据分析>
│ ├8.zip
│ ├python50.mp4
│ ├python51.mp4
│ ├python52.mp4
│ ├python53.mp4
│ ├python54.mp4
│ └python55.mp4

本站资源源自互联网收集及网友分享-如有侵权请发邮件到admin@6688.one联系删除!
起航在线 » Python数据分析基础与实践 超具实战意义的Python数据分析实践课程 Python视频教程

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情